Versterken positie haven en havenbedrijfsleven

North Sea Port is het 60 kilometer lange grensoverschrijdende havengebied dat zich uitstrekt van het Nederlandse Vlissingen aan de Noordzee, via Terneuzen aan de Westerschelde, tot in Gent – 32 kilometer landinwaarts – in België. Binnen de range van de Europese zeehavens staat North Sea Port op de achtste plaats waar het gaat om de hoeveelheid goederen die behandeld worden. Als het gaat om toegevoegde waarde, staat North Sea Port zelfs op plaats drie. De haven biedt direct en indirect werk aan ongeveer 100.000 mensen en levert daarmee een onmisbare bijdrage aan de welvaart in de grensoverschrijdende regio.

Stichting Promotion Council North Sea Port is een initiatief van het havenbedrijfsleven. Het hoofddoel is het versterken van de economische en maatschappelijke positie van de haven en de regio. Bedrijven en instellingen die een direct of indirect belang hebben bij dat doel kunnen lid worden van de stichting. De Promotion Council is een netwerkorganisatie én businessclub die partijen die betrokken zijn bij de haven bijeenbrengt en verbindt in een actieve en duurzame havengemeenschap. De Council is het ‘clubhuis’ van de haven. Promotion Council North Sea Port biedt een platform voor ontmoeting, informatie-uitwisseling en zakendoen. 


Van en voor de stakeholders in de haven

Vanuit deze havengemeenschap promoot de Promotion Council de haven zowel nationaal als internationaal als aantrekkelijke toegangspoort tot Noordwest-Europa die alle nodige logistieke en maritieme faciliteiten biedt, waar ruimte is en als hét congestievrije alternatief voor omliggende zeehavens. Het uitdragen van de onderscheidende voordelen van de haven in het algemeen en van de logistieke en maritieme dienstverlening van de leden van de Council in het bijzonder vereist permanente actie. 

Promotion Council North Sea Port is ambassadeur van de haven en draagt bij aan het behouden en versterken van het maatschappelijk draagvlak voor de haven en de activiteiten van haar leden. 


Netwerk en businessclub havengemeenschap

De netwerk- en businessclubactiviteiten bestaan uit:

Algemene Leden Bijeenkomst (ALB)

In het voor- en najaar worden alle leden uitgenodigd voor de ALB. Deze bestaat uit:

  • Een huishoudelijk deel over het reilen en zeilen van de stichting en het voorstellen van nieuwe leden.
  • Een inhoudelijk deel over relevante actuele ontwikkelingen in of voor de haven.
  • Een afsluitende netwerkborrel en buffet.

Havenlunches

Twee keer per jaar organiseert Promotion Council North Sea Port een havenlunch. Tijdens de lunch is er ruimte voor presentaties van leden over nieuwe ontwikkelingen of voor presentaties van derden over belangrijke ontwikkelingen die impact hebben op de haven.

Bedrijfsbezoeken

Twee keer per jaar worden bedrijven van leden bezocht. De bezoeken bestaan uit een presentatie en/of rondleiding en een afsluitend informeel deel.

Gezamenlijke golfdag met North Sea Port

Voor leden van de promotion council en relaties van North Sea Port is er jaarlijks een golftoernooi en clinic.

Nazomer Haventreffen

Dit evenement is het eerste haven business treffen na de zomervakantie.

Havenpalaver

Tijdens het jaarlijkse Havenpalaver in december blikken vertegenwoordigers van leden terug op het dan bijna voorbije jaar en spreken zij hun verwachtingen en wensen voor het nieuwe jaar uit. Tijdens de aansluitende borrel en walking dinner is er volop gelegenheid tot netwerken.  

Nieuwjaarsbijeenkomst

In januari organiseert North Sea Port in samenwerking met PORTIZ, Voka/VeGHO en Promotion Council North Sea Port een groots opgezette nieuwjaarsbijeenkomst. 

Zomerevent

In samenwerking met North Sea Port, VNO NCW Zeeland/West-Brabant en Voka/VeGHO wordt een netwerkbijeenkomst georganiseerd. 


Promotie

De promotieactiviteiten omvatten:

PortNews

Promotion Council North Sea Port geeft samen met North Sea Port viermaal per jaar het internationale promotiemagazine PortNews uit. Het magazine besteedt aandacht aan belangrijke ontwikkelingen in de haven en bij leden. Het magazine wordt verspreid onder een brede internationale doelgroep en promoot de activiteiten van de bedrijven die actief zijn in de haven en de activiteiten van het havenbedrijf. 

Beurzen en missies

Promotion Council North Sea Port neemt samen met North Sea Port deel aan beurzen en missies. Op de beurs vertegenwoordigt de Promotion Council haar leden, ondersteunt de deelnemende ledenen dient als ankerplaats voor bezoekende leden. Ook kunnen leden deelnemen aan de netwerkactiviteiten die tijdens de beurs worden georganiseerd. 

Ontvangsten

Promotion Council North Sea Port ontvangt relevante belangstellenden en beslissers in de haven, veelal in overleg en samenwerking met North Sea Port. 

Website

Promotion Council North Sea Port biedt via de website www.pc-nsp.com toegang tot informatie over de haven en de leden. 

Nieuwsbrief

Tien keer per jaar verschijnt een digitale nieuwsbrief voor de leden en relevante relaties van Promotion Council North Sea Port. 

Service

Promotion Council North Sea Port kan leden adviseren en ondersteunen bij promotionele activiteiten. 


Maatschappelijk draagvlak

Promotion Council North Sea Port draagt het belang van de haven voor de regionale economie en werkgelegenheid uit naar ‘de omgeving’, in het bijzonder naar de omwonenden van de havengebieden. Maar ook naar het overige regionale bedrijfsleven, politieke partijen en overheidsorganen, de onderwijsinstellingen, enzovoorts.

Daartoe worden onder andere ingezet: 

Open Havendag

Promotion Council North Sea Port organiseert samen met het havenbedrijf North Sea Port elke twee jaar de Open Havendag. 

Onderwijsprojecten

Promotion Council North Sea Port ondersteunt of participeert in projecten die schoolgaande kinderen en jongeren enthousiast maken voor het werken in de haven. 

Gesprekspartner en adviseur

Promotion Council North Sea Port levert graag een bijdrage aan initiatieven die tot doel hebben de positie van de haven te verbeteren: initiatieven op het terrein van transport en logistiek, havenpolitiek en -beleid, de arbeidsmarkt, onderwijs, duurzaamheid, veiligheid, grensoverschrijdende projecten en promotie van North Sea Port. 


Bekostiging

De organisatie en activiteiten van Promotion Council North Sea Port worden bekostigd uit een bijdrage van North Sea Port en de contributies van de leden. 

Voor meer informatie over lidmaatschap kunt u contact opnemen met ons secretariaat.

Het bestuur

Henk de Haas

Henk de Haas

voorzitter
Peter Sterkenburg

Peter Sterkenburg

vice-voorzitter

advisor
Damen Naval

Erika Lecleir

Erika Lecleir

secretaris

personal assistant
Transport Mervielde

Alex de Fouw

Alex de Fouw

penningmeester

directeur Klant & Sales Rabobank Zuidwest Nederland

Sandra De Mey

Sandra De Mey

.

commercial manager North Sea Port

Johan De Raeve

Johan De Raeve

.

managing director Stukwerkers

Ilona van Drongelen

Ilona van Drongelen

.

commercieel manager
OVET

Roel Latuheru

Roel Latuheru

.

managing director
TOS Port & Logistics

Marijn van Nispen

Marijn van Nispen

.

managing director STT Group of Companies

Bert Jan Oosterhuis

Bert Jan Oosterhuis

.

engineering manager
Zeeland Refinery

Mikhael Paulus

Mikhael Paulus

.

chief commercial officer
Verbrugge International

Pierre Thielemans

Pierre Thielemans

.

managing director Lalemant Trucking

Office

Charles van den Oosterkamp

Charles van den Oosterkamp

directeur
Mask